gotowe produkty

Newsletter

Kontakt

Biuro pracuje
w godzinach:

Pon - Pt: 11.00-17.00
Sob, Niedz: nieczynne

Zamówienia w produkcji realizowane są na bieżąco.
tel: 22 729 01 33
kom: 607-118-318

REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU obrazynaplotnie.net

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.obrazynaplotnie.net oraz warunki sprzedaży oraz zakres odpowiedzialności związanej ze sprzedażą. Korzystanie z serwisu obrazynaplotnie.net jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i może się odbywać wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych. Postanowienia niniejszego Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw przysługujących konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu których stosowanie jest wyłączone w umowach zawieranych z konsumentami mają zastosowanie wyłącznie w umowach z przedsiębiorcami.

 § 1.  Postanowienia ogólne

1.1.  Serwis obrazynaplotnie.net (zwany dalej Sklepem) jest prowadzony przez firmę Sebipol z siedzibą w Otrębusach, ul. Sygietyńskiego 23a, 05-805 Otrębusy, NIP: 534-158-49-44 (zwaną dalej Sprzedawcą).
1.2.  Każda osoba korzystająca ze Sklepu jest jego Użytkownikiem.
1.3.  W celu uzyskania dostępu do rozszerzonych funkcjonalności Sklepu, jak też celem dokonania zakupu towarów, Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji poprzez utworzenie konta oraz podanie danych wymaganych przez Sprzedawcę.
1.4.  Niezarejestrowani użytkownicy mogą przeglądać udostępnioną zawartość Sklepu oraz korzystać z udostępnionych funkcjonalności.

 § 2.  Zasady korzystania ze Sklepu

2.1.  Zakres funkcjonalności udostępnianych w Sklepie, jak też warunki i zasady korzystania z poszczególnych funkcjonalności są określane każdorazowo przez Sprzedawcę.
2.2.  Użytkownik zapewnia we własnym zakresie techniczne warunki konieczne dla korzystania ze Sklepu, jak też pokrywa wszelkie koszty związane z korzystaniem ze Sklepu.
2.3.  Aby zostać zarejestrowanym Użytkownikiem Sklepu należy założyć konto Użytkownika (konto), poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Sklepie i podanie wymaganych danych. Podając dane Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
2.4.  Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
2.5.  Korzystanie z konta jest możliwe po dokonaniu aktywacji.
2.6.  Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu email podanego przez Użytkownika.
2.7.  Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom danych niezbędnych do korzystania z konta (w szczególności loginu i hasła Użytkownika), jak też do nieprzenoszenia jakichkolwiek praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z rejestracji na osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy.

§ 3. Obowiązki Użytkownika

3.1.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem oraz jego przeznaczeniem, w zakresie udostępnionych funkcjonalności. Użytkownikom zakazuje się w szczególności:
a)  korzystania ze Sklepu z naruszeniem prawa, praw osób trzecich (w tym praw autorskich oraz dóbr osobistych, m.in. prawa do wizerunku), dobrych obyczajów lub ustalonych zwyczajów lub niniejszego Regulaminu;
b)  działań utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z niego przez użytkowników zgodnie z przeznaczeniem;
c)  innych działań uznanych przez Sprzedawcę lub innych Użytkowników za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
3.2.  Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów spowoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu do konta Użytkownika, a zależnie od stopnia i charakteru naruszenia, może także prowadzić do pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub odpowiedzialności karnej.
3.3.  Wszelkie informacje o naruszeniu przepisów prawa, warunków niniejszego Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego przez użytkowników lub osoby trzecie, należy przesyłać na adres: sklep@obrazynaplotnie.net.
3.4.  Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Sklepu powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@obrazynaplotnie.net. Użytkownicy są zobowiązani do zgłaszania Sprzedawcy każdego zauważonego przypadku naruszenia przez innego Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak też każdego zauważonego przypadku bezprawnego działania w toku korzystania ze Sklepu przez innego Użytkownika lub przez osobę trzecią.

§ 4.  Warunki zakupu towarów

4.1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Istotne postanowienia umowy są udostępniane Użytkownikowi przed zawarciem umowy i dostarczane Użytkownikowi wraz z zamówieniem, a Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i dokonać jego akceptacji.
4.2.  Złożenie zamówienia
a)  Zamówienie składane jest za pośrednictwem internetu.
b)  Zamówienie na towary lub usługi może zostać złożone poprzez stronę internetową www.obrazynaplotnie.net, wyłącznie przez zarejestrowanego Użytkownika Sklepu, który podał wszelkie dane wymagane dla realizacji umowy. Korespondencja dotycząca zamówienia odbywa się w formie email.
c)  Przy złożeniu zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
d)  Sprzedawca realizuje wyłącznie zamówienia złożone przez uprawnione pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
4.3.  Klient wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
4.4.  Realizacja zamówienia
a)  Sprzedawca będzie realizował złożone zamówienia w dniach i godzinach roboczych, według kolejności zgłoszeń.
b)  Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny na sprawdzenie dostępności towaru, jego zrealizowanie zgodnie z zamówieniem oraz przygotowanie przesyłki do wysłania. Szacowany czas realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia i może ulec zmianie. Do czasu realizacji zamówienia doliczyć należy czas dostawy, zależny od wybranego rodzaju dostawy.
c)  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z powodów technicznych.
d)  Dostawa towarów następuje, poprzez przesyłkę kurierską. Koszt dostawy zamieszczony jest w zakładce Dostawa i jest każdorazowo doliczany do kwoty zamówienia.
e)  Przewidywany czas dostawy to 1-3 dni roboczych.
4.5.  Płatność
a) Ostateczna cena jest ustalana w chwili złożenia zamówienia, na podstawie cen jednostkowych, przy uwzględnieniu wszystkich parametrów zamawianego towaru, podanych przez Użytkownika, w szczególności - wymiarów.
b)  Do ceny doliczana jest opłata za dostawę.
c)  Wszystkie ceny i opłaty podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
d)  Użytkownik dokonuje wyboru formy płatności przy złożeniu zamówienia.
e)  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
4.6. Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru.
4.7.  Reklamacje
a)  Sprzedawca nie udziela Użytkownikowi gwarancji na zakupione towary i ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami prawa, za zgodność towaru z umową. Rękojmia w stosunkach z podmiotami nie będącymi konsumentami jest wyłączona.
b)  Sprzedawca, w okresie 2 lat od wydania towaru, jest odpowiedzialny wyłącznie z tytułu niezgodności towaru z umową, istniejącej w chwili jego wydania Użytkownikowi, o której Użytkownik zawiadomił Sprzedawcę w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. Roszczenia konsumentów będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
c) W sytuacji rezygnacji z zakupów Użytkownik ponosi koszty odesłania towaru, Sprzedawca natomiast zwróca całkowitą cenę produktu a także najtańszy oferowany koszt jego wysłania.
d) Sprzedawca ma prawo obciążyć Użytkownika dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru – w sytuacji jego uszkodzenia.
e) Jeśli Użytkownik zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od Użytkownika towaru lub potwierdzenia jego nadania.

§ 5. Dane Użytkowników

5.1.  Sprzedawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych, w tym danych osobowych. Dane Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów reklamowych zgodnie z przepisami prawa.
5.2.  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Utworzenie konta Użytkownika i podanie wymaganych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
5.3.  Zarówno podanie jakichkolwiek danych, jak i korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika, są dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1.  Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.obrazynaplotnie.net/sklep/pl/content/2-regulamin
6.2.  W odniesieniu do przedsiębiorców wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.obrazynaplotnie.net/sklep/pl/content/2-regulamin. O zmianach Regulaminu Użytkownik będący konsumentem zostanie powiadomiony albo w formie email. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Użytkownik oraz Sprzedawca uprawnieni są do wypowiedzenia umowy. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami. 

Uwaga: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach zapamiętania produktów dodanych do koszyka, produktów ulubionych, preferencji przeglądania, automatycznego logowania. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Jednakże wyłącznie cookies uniemożliwi Państwu złożenie zamówienia na naszej stronie. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU obrazynaplotnie.net

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Sebipol Sebastian Szczepański.

Administratorem Państwa danych zgromadzonych w serwisie obrazynaplotnie.net jest Sebipol Sebastian Szczepański 05-805 Otrębusy, ul. Sygietyńskiego 23A, NIP: 534-158-49-44. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych tj: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą firmą, w zakresie dokonywania transakcji sprzedaży produktów z naszej oferty, wysyłania ofert cenowych, pozyskiwania informacji jakich produktów Państwo potrzebujecie, obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka zostanie złożona, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

adres e-mail: sebipol@sebipol.com.pl
adres pocztowy: 05-805 Otrębusy, ul. Sygietyńskiego 23A.

Państwa dane osobowe przechowywane dla celów współpracy handlowej z naszą firmą, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

  1. żądania ich usunięcia,
  2. żądania sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. żądania ich przeniesienia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach biznesowych/handlowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: sebipol@sebipol.com.pl